Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat

 A Kocsi Mónika e.v. (székhely: 1119 Budapest, Fejér Lipót u.63.14/110) (a továbbiakban: ”Adatkezelő” vagy ”Szolgáltató”) által üzemeltetett www.keremszepen.hu domain alatti weboldalra (a továbbiakban: ”Weboldal”) látogató, és a Weboldalt felhasználó természetes személy (a továbbiakban: ”Felhasználó”) a megfelelő tájékoztatás birtokában, önkéntes, határozott és félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozatban (a továbbiakban: ”Adatvédelmi nyilatkozat”) foglalt rendelkezéseknek megfelelően az I. pontban írt adatokat gyűjtse, kezelje, és az itt meghatározott célokra felhasználja. Amennyiben a Felhasználó 16. életévét a regisztráció időpontjában még nem töltötte be, úgy a regisztráció érvényességéhez törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

A Weboldal használatát megelőzően a jelen Adatvédelmi nyilatkozat Weboldalon történő közzétételével, illetve a Weboldal felhasználási feltételeinek (a továbbiakban: ”Felhasználási Feltételek”) és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat Felhasználó általi elfogadásával minden esetben sor kerül a Felhasználó előzetes és megfelelő tájékoztatására az általa megadott személyes adatok kezelése vonatkozásában, valamint a tájékoztatáson alapuló, az adatkezeléséhez történő előzetes, egyértelmű, és kifejezett hozzájárulás beszerzésére. A tájékoztatás kiterjed az adatszolgáltatás önkéntes jellegének, a kezelendő adatok körének, az adatkezelés céljának, időtartamának, az adatkezelő személyének, valamint az adatfeldolgozó személyének, illetve adattovábbítás esetén a címzett harmadik személyek közlésére.

 

  Adatvédelmi nyilvántartási szám:NAIH szám: 104104/2016
 
  Nyilvántartási szám: 50155923

Bejegyezte: Budapest Fővárosi 11. kerületi Önkormányzat Jegyzője

adószám: 67386226-1-43

 

Kérjük, hogy a Weboldal használata előtt minden esetben figyelmesen olvassa végig a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot, és annak valamennyi rendelkezését.

1.)   A kezelt adatok köre

A kezelt adatok köre az alábbi két részből tevődik össze.

A)    Egyrészről a Felhasználó által a Weboldal véleménynyilvánító funkciójának használatával kapcsolatban, illetve a rendszeres hírlevélre történő feliratkozás során a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok:

(a)    Weboldal véleménynyilvánítás funkciójának használatával összefüggésben megadott személyes adatok:

  • a Felhasználó által a Weboldal erre alkalmas felületein a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott vélemény, vagy egyéb megjegyzés (komment);
  • a komment megjelenítésével összefüggésben a Felhasználó Facebook® profilképe és Facebook® regisztrációja során megadott neve.

 
(b)    Hírlevél küldéséhez szükséges adatok:

  • teljes név;
  • e-mail cím.

 
B)    Másrészről a Szolgáltató hozzáférhet a Weboldal felkeresésével, illetve a Weboldal használatával összefüggésben, annak működtetése során rögzítésre kerülő technikai adatokhoz, ún. ”nyomkövető” információkhoz (pl. a Felhasználó számítógépének IP címe, a látogatás időtartama stb.). Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak, és, amelyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. Az ilyen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): olyan adatok, amelyeket a Weboldalon tett látogatások nyomon követésére használ a Weboldal a Felhasználók online mozgásával kapcsolatos általános információ szerzés céljából. A naplófájlok olyan adatok, amelyeket az internetböngésző szintén automatikusan továbbít a Weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 110.256.55.01), a domain név, ahonnan a Felhasználó a Weboldalra látogatott, valamint a Felhasználó által, a Weboldalon belül meglátogatott aloldalak. A Szolgáltató kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, hogy melyek a Weboldal azon területei, amelyek talán népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat a Szolgáltató arra is használja, hogy a Weboldal-élményt a Felhasználó igényei szerint is alakítsa.

Amennyiben a Felhasználó nem szeretné, hogy a Szolgáltató a fentiekben írt „nyomkövető információkat” gyűjtsön róla a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

2.)   Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott valamennyi személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (”Adatvédelmi törvény”) 5.§ (1) bekezdésének (a) pontja alapján, az érintettek hozzájárulása alapján kezeli az Adatvédelmi törvény rendelkezésinek maradéktalan betartása mellett.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Weboldalon általa közzétett vélemények megjelenítéséhez saját nevére szóló érvényes Facebook® profil szükséges, és az általa közzétett vélemény kizárólag a Facebook® funkciójának használatán keresztül jeleníthető meg a Weboldalon. Mindezekre tekintettel a Weboldal megjegyzés funkciójának használata során a Weboldalon megjelenített, 1.A/(a) alpontban felsorolt személyes adatok kezelése a Facebook® irányadó adatvédelmi szabályai szerint történik, Szolgáltató ezen adatokat a nyilvános megjelenítésen kívül eltérő célból nem használja, és nem is tárolja.

3.)   Az adatkezelés célja

A)    Rendszeres hírlevél küldésével összefüggő célú adatkezelés

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató hírlevelére feliratkozott, és a hírlevél fogadásához hozzájárult, úgy a Szolgáltató a Felhasználó nevét, illetve az által megadott e-mail címet jogosult felhasználni abból a célból, hogy a Felhasználót elektronikus úton küldött rendszeres hírlevélben tájékoztassa a Weboldallal kapcsolatos hírekről, újdonságokról, illetve egyébként a Weboldalon tárgyalt témákkal kapcsolatban, valamint Szolgáltató egyéb gazdasági tevékenységével kapcsolatos egyes ajánlatokról, akciókról, illetve promóciókról. A Felhasználó a hírlevél fogadásához adott hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül jogosult visszavonni a Szolgáltató info@keremszepen.hu  e-mail címén vagy postai úton az 1119 Budapest, Fejér Lipót u.63. postacímen.

B)    A Weboldal használatával összefüggő egyéb célú adatkezelés

A Weboldal megjegyzés funkciójának használata során a Weboldalon megjelenített, 1.A/(a) alpontban felsorolt személyes adatokat Szolgáltató kizárólag a Weboldalon történő nyilvános megjelenítés céljából használja fel, azokat egyébként nem tárolja, és semmilyen egyéb célból nem használja.

A fentiekben írtakon kívül Adatkezelő jogosult a Felhasználó által akár szóban, akár írásban rendelkezésre bocsátott, a Szolgáltatással összefüggésben adott véleményét, tapasztalatait, illetve a Szolgáltatással kapcsolatban rendelkezésre bocsátott egyéb információt referencia célból felhasználni, és nyilvánosságra hozni – a Felhasználó nevének feltüntetésével – különösen, de nem kizárólag a Weboldalon, valamint Adatkezelő egyéb reklám-kommunikációs anyagain. A Felhasználó írásbeli kérelmére az Adatkezelő a rendelkezésre bocsátott információkat a Felhasználó nevének feltüntetése nélkül, anonim módon teszi közzé.

A 1. pont (B) alpontban írt adatokat (pl. cookie-k, nézettségi adatok) a Szolgáltató kizárólag anonim módon használja fel. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy a Szolgáltató a Weboldal elérhetőségét az Felhasználási Feltételekben írtak szerint biztosítani tudja a Felhasználók számára. A jelen bekezdésben meghatározott adatokat egyebekben a Szolgáltató a Felhasználó személyes preferenciáinak megjegyzése céljából is felhasználhatja. A Szolgáltató ezen kívül felhasználhatja ezen adatokat arra, hogy kezelje a Weboldalt, felhasználási tendenciákat elemezzen, a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, illetve, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról. A Szolgáltató felhasználhatja az így nyert információkat arra, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban statisztikákat állítson fel, illetve elemezzen, valamint, hogy az ilyen azonosításra nem alkalmas statisztikai adatokat (pl.: látogatók száma, legnépszerűbb aloldalak stb.) harmadik személynek anonim módon továbbítson, illetve nyilvánosságra hozzon.

4.)   Az adatkezelés időtartama

A Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása, így elsősorban a Facebook® bejegyzés törléséig, illetve hírlevél küldéssel összefüggésben a Felhasználó leiratkozási nyilatkozatának kézhezvételéig kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve az érintett kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek.

A személyes adatok (az anonimizált adatokat ide nem értve) kizárólag addig az időpontig tárolódnak a Weboldalt működtető szerveren, amíg az adatkezelési cél meg nem valósul, illetve az érintett Felhasználó nem kéri a Szolgáltatótól az adatok törlését.

5.)   Adattovábbítás

A Felhasználó által megadott személyes adatok harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra.

6.)   Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban írt adatkezeléssel összefüggésben nem vesz igénybe adatfeldolgozót.

7.)   A Felhasználók jogai

Személyes adataik kezeléséről az Felhasználók bármikor tájékoztatást kérhetnek. A Szolgáltató kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az igénybe vett adatfeldolgozó nevéről, székhelyéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A tájékoztatás iránti kérelmet elektronikus levélben az info@keremszepen.hu e-mail címre kell eljuttatni. Az érintett tájékoztatás kérése esetén a Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) naptári napon belül, írásban válaszol.

Az érintett jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) az info@keremszepen.hu e-mail címen. A Szolgáltató a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

A Felhasználó jogosult kérni személyes adatai törlését, továbbá visszavonni a reklámüzenetek fogadásához adott hozzájárulást. A törlés, illetve a hozzájárulás visszavonása a Szolgáltató info@keremszepen.hu e-mail címén vagy postai úton az 1119 Budapest, Fejér Lipót u.63,14/110. postacímen kérhető. Az érintett bármikor ingyenesen, részben vagy egészben visszavonhatja a már megadott hozzájárulását indokolás nélkül. A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli az érintettet a nyilvántartásából, illetve felhívja a törlésre az adatfeldolgozót, és a visszavonással érintett személyes adatok törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy egyértelműen azonosítható legyen, és mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy személyes adatait a Szolgáltató a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti, amennyiben ez a Szolgáltató jogos érdekeinek érvényesítéséhez, illetve jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

Az adatok módosításához vagy törléséhez a Szolgáltató azonosítás céljából jogosult személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozás során rendelkezésére bocsátott e-mail címről kérje az adatmódosítást.

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, polgári bírósághoz fordulhat, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is. Az erre, valamint a Szolgáltató kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Adatvédelmi törvény tartalmazza.

8.)   Adatbiztonság

A Szolgáltató megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag a Szolgáltató érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi szerveren történik. A Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

9.)   Adatvédelmi nyilatkozat módosítása

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen adatkezelési nyilatkozatot az Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Elérhetőségeink - ahova kérdésével, észrevételével, panaszával fordulhat:

Kocsi Mónika e.v.

posta cím: 1119 Budapest, Fejér Lipót u.63.

e-mail cím: info@keremszepen.hu

telefon: 06-70-2381268

2015. november 27.

Kocsi Mónika e.v.

Adatkezelő